Tidigare forskning

Sedan stiftelsen efter Ebba Schwartz död kapitaliserats inledde den dåvarande styrelsen sitt arbete med att utse en expertgrupp bestående av tre professorer med kompetens inom stiftelsens verksamhetsområde nämligen: prof. em Claes Ramel, prof. em Bengt Ove Jansson och prof Jan Erik Lundmark.

Stipendier kungjordes i de stora dagstidningarna samt utlystes vid samtliga universitet i Sverige och vid ett flertal högskolor i landet.  Intresset blev mycket stort. På styrelsens uppdrag granskades och rangordnades ansökningarna av fil.lic. Hans Krook, varefter professorerna fick 10 ansökningar var att slutligt bedöma.

Vid styrelsemöte med professorerna närvarande, bestämdes sedan, vilka ansökningar – max 10 – som skulle beviljas bidrag.

Till följd av det stora antalet ansökningar var förfarandet omständligt, tidsödande och kostsamt.

År 2006 beslutade styrelsen att begränsa det forskningsområde, som skulle stödjas och inte utlysa stipendier, inom hela stiftelsens ändamål, utan i stället söka finna ett forskningsområde, som ur ett samhälleligt större perspektiv framstod som angeläget. Genom professor Bengt Ove Jansson kom styrelsen i kontakt med en nybildad forskargrupp inom SLU, som kallade sitt projekt ” Hållbara lösningar för livsviktiga för ändringar inom lantbruket – med fokus på globala klimat förändringar”, senare omdöpt till ”Klimatsmart Lantbruk”.

Under åren 2007-2009 finansierade stiftelsen projektet Klimatsmart lantbruk, lett av AgrD/PhD Johanna Björklund vid CUL (Centrum för uthålligt lantbruk).

Syftet var att generera kunskap kring hur lantbruket kan bidra till sin del av den kraftigt minskade klimatpåverkan som är nödvändig för att hejda den pågående globala klimatförändringen och att samtidigt öka sin förmåga att anpassa sig till oundvikliga framtida förändringar i klimatet.

Tolv lantbrukare, en forskare från Centrum för uthålligt lantbruk, SLU samt en facilitator drev projektet. Gårdarna nyttjades som exempel på lösningar och som demonstrationer, samtidigt som de utgjorde realistiska modeller för att utvärdera olika lösningar.

En övergripande slutsats från projektet var att begreppet ”klimatsmart” är både utmanande och motsägelsefullt. Steg som ser ut som förbättringar i klimathänseende på kort sikt kan vara kontraproduktiva i ett längre och vidare perspektiv.

Projektet utmynnade i analysramar och metoder för att bedöma olika åtgärders effekter i det längre och vidare perspektivet.

För mer information, se länkarna nedan, eller kontakta projektkoordinatörerna:

Hillevi Helmfrid (tel 0492-70064, e-post: hillevi.helmfrid@post.utfors.se)

Johanna Björklund (tel 070-5291422, e-post:johanna.bjorklund@cul.slu.se)

Klimatsmart lantbruk – Erfarenheter från ett deltagardrivet forskningsprojekt.
Helmfrid, H. & Björklund, J. 2010. CUL, SLU, Uppsala.

Detta är projektets slutrapport som översiktligt beskriver forskningsprocessen och resultat från alla delprojekt samt innehåller en förteckning över projektets samtliga publikationer.

Klimatsmart lantbruk – stort – eller småskaligt? Erfarenheter från ett deltagardrivet forskningsprojekt.
Björklund, J. & Helmfrid, H, 2010. CUL, SLU, Uppsala.

Rapporten lyfter fram begreppet ”anpassad skala” ur ett klimat- och resursperspektiv på lantbruket med hjälp av konkreta exempel från projektets gårdar och systemekologisk teori. Rapporten var underlag för konferensen:

Storleken spelar roll – Vad innebär anpassad skala för framtidens livsmedelsproduktion?

Presentationer i ljud och bild från konferensen samt minnesanteckningar från Öppet Forum dag 2.

Livsmedelsproduktion som bromsar klimatförändringarna.
Björklund, J. 2010. Faktablad, SLU.

Att mäta effektivitet med mångfunktionalitet i fokus.
Björklund, J. & Johansson, B. 2011.
FAKTA Jordbruk, 2: 2011, SLU, Uppsala.

Hur användningen av ekosystemtjänster i ogräskontrollen kan minska köksväxtodlingens negativa klimatpåverkan.
Weronika Swiergiel.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s