Avslutningsseminarium

Den 22 februari 2016 hölls ett avslutande seminarium på Stockholm Resilience Centre där den forskning som stiftelsen finansierat under åren 2011-2015 presenterades inför ett hundratal forskare och stiftelsens styrelse. Dessutom delade stiftelsen ut ett stipendium till professor Carl Folke. Motiveringen lästes upp av Claes Felländer, ordförande i stiftelsens styrelse, och löd:

”Ebba och Sven Schwartz Stiftelse har idag tilldelat Professor Carl Folke ett stipendium om 100 000 kronor, för hans pionjärarbete inom ekologisk ekonomi och social-ekologisk resiliens. Som ingen annan forskare har han förmedlat insikten om att mänskligheten är en del av biosfären, fullständigt beroende av den och ytterst ansvarig för att forma sin framtid i samarbete med planetens levande system. Genom att kombinera analytisk excellens med outsinlig kreativitet, och utifrån både djup insikt i det nuvarande kunskapsläget och skarp blick för framtidens utmaningar, har han öppnat nya forskningsfält och skapat unika arenor där framtidens forskare nu utvecklas i tvärvetenskapliga samarbeten för en bättre förståelse för den värld vi befinner oss i. Carl Folke är en sann inspiratör som ser nya kopplingar och lyckas föra samman forskare med vitt skilda bakgrunder i fruktbara möten. Carl Folke hör till de tio mest citerade miljöforskarna i världen och har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar, varav 15 i Nature och Science. Han har grundat Resilience Alliance, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademin, och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.”

I samband med seminariet lanserades också en rapport som sammanfattar forskningens insikter. Rapporten kan du läsa här schwartz-report

Stiftelsen upphör nu, men forskningen som stiftelsen bidragit till drivs vidare av de tre Schwartz-forskarna Lisen Schultz, Line Gordon och Anne-Sophie Crépin.

 

 

Annonser