Resultat från EU-projekt om Arktis publicerade

EU-projektet Arctic Climate Change Economy and Society (ACCESS) avslutades under Februari 2015 med ett slutmöte i Villanova (Spanien) där alla resultaten summerades och sammanfattades. Projektet bekräftade tidigare forskning som visat att Arktiska havsisen förändras mycket snabbt och sannolikt kommer att försvinna helt under sommaren inom 15-20 år. Människor i och utanför Arktis anpassar redan nu sina ekonomiska aktiviteter och juridiska regelverk till den nya situationen. De främsta aktiviteter som berörs är matproduktion till havs, transporter, turism, samt utvinning av mineraler och olja. Människor och natur i Arktis är vana vid stora förändringar sedan tidigare och har stor förmåga att anpassa sig till de nya villkoren. Det är dock högst osäkert hur de stora förändringarna som stundar kommer slå mot olika gruppers välfärd lokalt i Arktis men även globalt. Anne-Sophie Crépin bidrog till projektet genom sin ledning av ACCESS syntesarbete samt sin egen forskning om människors beteende under abrupta naturförändringar, och utvecklingen av ett ramverk för integrerad ekosystembaserad skötsel av Arktis. Arbetet med att syntetisera ACCESS resultat kommer fortsätta även efter projektets slut, t ex i form av ett specialnummer av en vetenskaplig tidskrift samt en överskådlig syntes. Projektets resultat är tillgängliga på http://www.access-eu.org/en/deliverables2.html.

Annonser

Ny analys av miljömål i Europadomstolen för mänskliga rättigheter

Allt fler miljömål tas upp för prövning i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Lisens doktorand Simon West har analyserat förhandlingarna och upptäckt att de följer principer om så kallad ”adaptive governance” på flera sätt. Bland annat för de samman vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap och stödjer anpassning av nationernas lagstiftning. Det finns många exempel i litteraturen på adaptiv förvaltning på lokal nivå som försvårats av rigida lagar och förordningar, men i det här fallet skapar lagen istället utrymme.

http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-news/5-18-2015-learning-for-resilience-in-the-court-room.html