Ny artikel visar hur mangrove skyddar hus mot stormar och vågor

Under våren färdigställde Anne-Sophie Crépin och Mäler scholar Saudamini Das en artikel om mangroveskogars förmåga att skydda fastigheter mot vindskador från stormar. Artikeln blev antagen för publikation i tidskriften Estuarine, Coastal and Shelf Science. I artikeln bygger de en modell för hur mangrove skogar kan tänkas skydda egendom (hus) från vind skador. Modellen tar hänsyn till stormens dynamik, vindriktning och hastighet, storlek och styrka på översvämningsvågen som brukar utlösas vid sådana stormar samt avstånd från kusten och mängd mangrove skogar mellan kust och bosättningar. De använde sedan data från en storm i Odisha Indien 1999 för att testa huruvida modellen kunde förklara de skador som uppstod efter stormen. Studien visar att modellen kunde förutsäga större delen av de skador som uppstod. Till skillnad från många andra modeller som mimikerar effeketerna av tropiska stormar fokuserar denna modell på skador från vind och inte bara från vatten. Dessutom den mycket enklare vilket gör att den kan lättare användas även i fattiga länder.

Källa: Das, S. and Crépin, A.-S., Mangroves can provide protection against wind damage during storms, forthcoming in Estuarine, Coastal and Shelf science

 

Annonser

Hur ställer man om till ekosystembaserad förvaltning?

I veckan kom den äntligen ut – artikeln som Lisen arbetat med under flera år tillsammans med en rad kollegor vid Stockholm Resilience Centre och University of Waterloo. Artikeln analyserar tre exempel på omställningar till mer holistisk och flexibel förvaltning av ekosystem, och fokuserar framförallt på hur de aktörer som driver omställningen anpassar sina strategier till den fas som omställningen befinner sig i för tillfället. Tillexempel ser vi att de växlar mellan att involvera ett brett spektrum av intressenter i processen för att få brett stöd och nya idéer, och att arbeta fokuserat i en mindre grupp för att renodla idéerna och föra processen framåt. De växlar mellan att lyssna av omvärlden och att övertyga andra om idén de själva tror mest på. Artikeln är den första som kopplar strategier till förändringsfaser, och den ger nya insikter om hur man ställer om från sektoriserad naturresursförvaltning till holistisk landskapsförvaltning. De fall som analyseras är: omställningen till resiliensbaserad förvaltning av Stora Barriär-revet i Australien, omställningen till adaptiv samförvaltning i Kristianstads Vattenrike, Sverige, och arbetet med den första gemensamma förvaltningsplanen för Great Bear Rainforest i Kanada. Artikeln finns att läsa i sin helhet här.

Westley, F. R., O. Tjornbo, L. Schultz, P. Olsson, C. Folke, B. Crona and Ö. Bodin. 2013. A theory of transformative agency in linked social-ecological systems. Ecology and Society 18(3): 27