Välkommen!

Ebba och Sven Schwartz Stiftelse har enligt sina stadgar till ändamål att ”främja vetenskaplig forskning, i första hand sådan med ekologisk inriktning”. Stiftelsen stöder i första hand forskning, som utreder det ekologiska samspelet mellan växter, djur och människor och därmed anvisar förutsättningar för att bevara naturens mångfald och möjliggöra en bärkraftig utveckling.

Under perioden 2011-2013 är tre forskare vid Stockholm Resilience Centre och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi finansierade av stiftelsen: Anne-Sophie Crépin, Line Gordon, och Lisen Schultz. Det övergripande syftet med deras forskning är att ta fram kunskap som hjälper människor att ta hänsyn till ekosystemens dynamik i sitt beslutsfattande, så att biosfärens kapacitet att stödja samhällsutvecklingen upprätthålls.

Anne-Sophie Crépin undersöker konsekvenserna av plötsliga förändringar i ekosystem (s.k. regimskiften) för mänsklig välfärd, och analyserar hur policy och förvaltning kan utformas för att hantera sådana plötsliga förändringar. Just nu fokuserar hon bland annat på utmaningarna i Arktis. Läs mer om hennes projekt under fliken Ekologi och Välfärd.

Lisen Schultz undersöker hur naturvården kan utformas så att den stärker ekosystemens förmåga att producera varor och tjänster i en föränderlig värld. Hon är särskilt intresserad av adaptiv samförvaltning, som är ett sätt att knyta ihop olika intressegrupper och beslutsfattare i flexibla, kunskapsbaserade samarbeten på landskapsnivå. Just nu fokuserar hon på UNESCOs biosfärområden. Läs mer om hennes projekt under fliken Samarbete och Mångfald.

Line Gordon fokuserar på interaktionerna mellan vattenresurser, jordbruk och ekosystemtjänster, framförallt i fattiga och torra delar av världen. Läs mer om hennes projekt under fliken Mat och Vatten.

Tillsvidare beviljar stiftelsen inte några andra bidrag än de som utgår till dessa projekt.

Annonser